HOTLINE:   0818305159

Terms & Conditions

• หัวหินสเตย์ดำเนินการภายใต้บริษัท สเตย์กรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 226 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 ในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า”
• ผู้ที่มีชื่อและทำการจองผ่านระบบสำเร็จสมบูรณ์ ในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า”


ข้อความทั่วไป

 • ในการปล่อยเช่าห้องพัก จะไม่มีการเรียกเก็บค่าน้ำไฟ กรณีเข้าพักรายวัน หรือน้อยกว่า 20 วัน กรณีเข้าพักเกิน 20 วัน “ผู้เช่า”มีหน้าที่รับผิดชอบค่าน้ำไฟที่เกิดขึ้นตามมิเตอร์ ค่าไฟราคา 6 บาท/หน่วย หรือ 9 บาท/หน่วย ขึ้นอยู่กับห้องพักที่ “ผู้เช่า” เลือกพัก ซึ่งรายละเอียดจะปรากฎอยู่บนหน้าเวปไซด์เมื่อทำการจอง
 • เมื่อ “ผู้เช่า” ทำการจองผ่านระบบได้สำเร็จสมบูรณ์ “ผู้ให้เช่า”มีหน้าที่ให้บริการห้องเช่าตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ และได้รับค่าเช่าเต็มจำนวนก่อนการเข้าพัก
 • “ผู้เช่า”ต้องไปรับกุญแจจากสำนักงานของ “ผู้ให้เช่า” และทำการส่งคืนเมื่อเข้าพักเรียบร้อย
 • “ผู้เช่า” ที่ได้ทำการจองที่พักและบริการที่แจ้งไว้หน้าเวปไซด์จะได้รับห้องพักและบริการตามที่ได้แจ้งไว้อย่างครบถ้วน “ผู้ให้เช่า”มีหน้าที่เตรียมห้องเช่าให้พร้อมสำหรับการเข้าพัก “ผู้ให้เช่า”สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงห้องพักตามกฏกติกาของสถานที่พักอาศัย
 • “ผู้เช่า” จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง หาก “ผู้ให้เช่า”พบข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่เป็นความจริง “ผู้ให้เช่า”สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเช่าทันที และไม่คืนเงินค่าเช่า
 • “ผู้ให้เช่า”มีหน้าที่ให้บริการที่ปลอดภัยผ่านเวปไซด์ และดำเนินการเรียกเก็บเงินผ่านระบบ payment gateway จากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ และ “ผู้เช่า”มีหน้าที่ชำระเงินผ่านระบบดังกล่าว “ผู้ให้บริการ”สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบเหตุการณ์ใดๆที่เกิดจากระบบ payment gateway แต่จะดำเนินการช่วยเหลือ “ผู้เช่า”ให้ถึงที่สุด
 • “ผู้ให้เช่า” มีหน้าที่ให้บริการห้องเช่าที่ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานที่พัก “ผู้เช่า”มีหน้าที่แจ้งเหตุผิดปกติทันทีแก่ “ผู้ให้เช่า” ไม่เช่นนั้นจะถือว่าห้องพักที่ให้บริการเป็นห้องพักที่มีมาตรฐานตามหลักสากล

การประกันภัย

 • “ผู้เช่า” มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสี่ยง หรือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องพักและบริเวณห้องพัก
 • “ผู้เช่า” ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในที่พัก หรือบริเวณที่พักกรณีเกิดอุบัติเหตุ (personal accident ) “ผู้เช่า”ควรทำประกันการเดินทางหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • “ผู้เช่า” สามารถเรียกร้องค่าเสียหายกรณีเหตุการณ์ เช่น ภัยธรรมชาติ ท่อประปาแตกเสียหาย หรือไฟไหม้เท่านั้น ทั้งนี้ “ผู้เช่า” อาจได้รับเงินค่าเสียหายภายในวงเงินประกันเท่านั้น และการประกันจะไม่ครอบคลุมสถานที่ และ “ผู้เช่า” จากการกระทำที่ไม่ปกติ หรือ การใช้งานผิดวิธี
 • สิ่งของดังต่อไปนี้ไม่ครอบคลุมอยู่ในวงเงินประกัน คือ เก้าอี้โซฟา ที่นอน ฟูกนอน ตู้ หน้าต่าง กรอบประตู กระจก อุปกรณ์ shower โทรทัศน์ ตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ “ผู้เช่า” มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หากเกิดกรณีเสียหายจากการใช้งานที่ผิดพลาด แต่ไม่ต้องรับผิดชอบกรณีการเสื่อมสภาพตามปกติ

การชำระเงินและคืนเงิน

 • เพื่อทำการจองผ่านระบบให้ถูกต้องสมบูรณ์ “ผู้เช่า” ต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดผ่านระบบ payment gateway อย่างน้อย 2 วันก่อนการเข้าพัก “ผู้ให้เช่า” จะมอบหมายเลขยืนยันการจอง (confirmation number) แก่ “ผู้เช่า” ราคาที่แจ้งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ค่าเช่าที่ชำระรวมถึง
  • ระยะเวลาการเข้าพัก ตามวันและเวลาที่กำหนด
  • อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานในห้องพัก รายละเอียดแตกต่างตามแต่ละห้องที่ “ผู้เช่า”เลือกพัก
  • ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอนพอดีจำนวนผู้เข้าพัก หากต้องการเพิ่มเติม มีค่าใช้จ่ายดังนี้
สิ่งของ ราคา/ชิ้น
ผ้าเช็ดตัวใหญ่ / ผ้าห่ม / ผ้าปูเตียง 200
ผ้าเช็ดตัวเล็ก / ปลอกหมอน 100

 

 • กรณีเข้าพักที่ มาราเกซ เรสซิเดนเซสเป็นรายสัปดาห์ขึ้นไป จะมีบริการทำความสะอาดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 • สามารถเข้าใช้สถานที่ส่วนกลางของที่พัก เช่น สระว่าน้ำ ห้องฟิตเนส สวน ที่จอดรถ บางสถานที่อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มกรณีเข้าใช้บริการต่างๆของส่วนกลาง

Check-in & Check-out

 • สำนักงานของ “ผู้ให้เช่า” เปิดให้บริการระหว่าง 10.00-18.00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

เวลา check in                   14.00-20.00

เวลา check out                 10.00-12.00

 • กรณี check in หรือ check out นอกเวลาที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

Check In

เวลา ก่อน 06:00 06:00-14:00 14:00-20:00 หลัง 20:00
ค่าใช้จ่าย คิดค่าเช่าเต็มวัน คิดค่าเช่าครึ่งวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย 300 บาท/การจอง

Check Out

เวลา ก่อน  08:00 08:00-12:00 12:00-18:00 After 18:00
ค่าใช้จ่าย 300 บาท ไม่มีค่าใช้จ่าย คิดค่าเช่าครึ่งวัน คิดค่าเช่าเต็มวัน
 • “ผู้ให้เช่า” จะเรียกเก็บเงินมัดจำในวันที่ทำการ check in 2,000 บาท กรณีเข้าพักไม่เกิน 7 คืน และ 5,000 บาท กรณีเข้าพักเกิน 7 คืน เงินมัดจำนี้จะส่งมอบคืน “ผู้เช่า” ในวัน check out
 • “ผู้ให้เช่า” สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนห้องหักให้แก่ “ผู้เช่า” และไม่คืนเงินเมื่อ “ผู้เช่า” ออกจากห้องพัก (check out) ก่อนเวลากรณีจองล่วงหน้ามาแล้ว
 • “ผู้ให้เช่า” สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกห้องพักและคืนเงิน เมื่อ “ผู้เช่า” ได้จองห้องพักที่มีส่วนลดราคาพิเศษ สำหรับการยกเลิกห้องพักหลังการจองผ่านระบบ มีค่าดำเนินการต่างๆดังนี้
ช่วงเวลาที่ทำการยกเลิก ค่าใช้จ่ายในการยกเลิก จำนวนเงินส่งคืนผู้เช่า
มากกว่า 30 วันก่อนการเข้าพัก 10% 90%
8 – 30 วันก่อนการเข้าพัก 30% 70% 
1 – 7 วันก่อนการเข้าพัก หรือ ไม่ปรากฎตัวเมื่อวันเข้าพัก 100% ไม่มี
จองผ่านโปรโมชั่นพิเศษ
 • การทำเงินคืน ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30 วันทำการ และจะทำการคืนโดยการโอนเข้าบัญชีของ “ผู้เช่า”
 • “ผู้ให้เช่า” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทรัพย์สินส่วนบุคคลของ “ผู้เช่า” กรณีผู้เช่าได้ทำการ check out และลืมทรัพย์สินไว้ในที่พัก

Property Regulations

 • “ผู้เช่า”มีหน้าที่ทำตามกฎและกติกาของสถานที่ที่เข้าพัก เจ้าหน้าที่นิติบุคคลของสถานที่นั้นมีอำนาจในการจัดการหรือเรียกปรับหากฝ่าฝืน กฎระเบียบ หรือดำเนินการให้ “ผู้เช่า” ออกจากสถานที่นั้นได้
 • “ผู้เช่า” มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบคือห้ามมีผู้เข้าพักมากกว่าจำนวนที่ “ผู้ให้เช่า” ระบุไว้เบื้องต้น “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือปรับ หากพบเห็นผู้เข้าพักมากกว่าจำนวนที่ได้ทำการตกลงกันไว้ และมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาเช่าโดยไม่คืนเงินทุกกรณี
 • “ผู้เช่า” มีสิทธิ์ในการเข้าพักเฉพาะในช่วงเวลาที่ทำการตกลงกันไว้ล่วงหน้าเท่านั้น และไม่มีสิทธิ์ในการนำห้องพักไปปล่อยเช่าต่อ
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าที่พัก หากพบต้องดำเนินการนำออกจากที่พักทันที “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาหากไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
 • “ผู้เช่า” ตกลงที่จะไม่สูบบุหรี่ในอาคารที่พัก หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ “ผู้ให้เช่า”มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือปรับได้ หากสัญญาณไฟไหม้ทำงาน ไม่อนุญาตให้จุดเทียน หรือ จุดน้ำมันหอมระเหย เนื่องจากห้องพักส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ดักควันไฟเพื่อความปลอดภัย
 • ไม่อนุญาตให้นำบุคคลภายนอก เข้ามาในสถานที่พักทุกกรณี
 • กรุณาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้ และนำขยะสดไปทิ้งทุกวันเพื่อสุขอนามัย “ผู้ให้เช่า” มีสิทธิ์ปรับไม่เกิน 300 บาท กรณีพบขยะสดส่งกลิ่นเหม็นเน่าในห้องพัก
 • ที่จอดรถจำกัดที่ 1 ที่ สำหรับ 1 ห้องพัก โดยพื้นฐานของ first-come-first-serve เนื่องจากนิติบุคคลของสถานที่นั้นเป็นผู้ดูแลการจราจรและที่จอดรถของอาคาร “ผู้ให้เช่า” ไม่รับผิดชอบในการหาที่จอดรถเพิ่มเติมในกรณีช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่มีรถคับคั่ง และค่าใช้จ่าย

Equipment Breakdowns

กุญแจ / บัตรผ่านจอดรถ / บัตรผ่านเข้าตึก สูญหาย

 • หากกุญแจ บัตรผ่านจอดรถ หรือ บัตรผ่านเข้าตึก สูญหาย “ผู้เช่า” ต้องแจ้ง “ผู้ให้เช่า”ในทันทีเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัย  และชำระเงิน 5,000 บาท (กรณีเปลี่ยนล๊อคประตู) หรือชำระเงิน 1,000 บาท (กรณีทำบัตรจอดรถ หรือ บัตรเข้าตึกสูญหาย) กุญแจห้องส่วนมากเป็นกุญแจนิรภัย ไม่สามารถทำสำเนาได้

สิ่งของในห้องต่างๆเสียหาย

 • หาก “ผู้เช่า”ทำสิ่งของภายในห้องเสียหาย จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
Damages or Losses Price charged per item
Apartment Key or Car Park Card (if Applicable) 1,000 Baht
Bed linens and duvet 4,000 Baht
Towels 500 Baht
Cooking utensils 500 Baht
Microwave 3,000 Baht
Electric stove 8,000 Baht
Refrigerator 10,000 Baht
Upholstery including sofa, arm chair, bed, curtains 6,000 Baht
Bathroom equipment including water boiler, faucet 7,000 Baht
Shower set 10,000 Baht
Mirror 3,000 Baht
Table lamp 3,000 Baht
TV, home theatre set 12,000 Baht
DVD player, mini stereo set 3,000 Baht
Air-conditioning & Fan’s remote control 4,000 Baht
 • หากสิ่งของภายในห้องพักเกิดความเสียหายจากการใช้งานหรือหมดอายุ “ผู้ให้เช่า”ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ให้แก่ “ผู้เช่า” โดยพลัน

ภายนอกหัองพักและบริเวณต่างๆ

 • “ผู้ให้เช่า” ไม่รับผิดชอบหากเกิดปัญหาความไม่เรียบร้อยภายนอกห้องพัก เช่น ลิฟท์เสีย สระว่ายน้ำหรือห้องออกกำลังกายใช้งานไม่ได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ “ผู้ให้เช่า” ทั้งนี้ “ผู้ให้เช่า”จำดำเนินการให้บริการแก่ “ผู้เช่า” ให้มากที่สูดเท่าที่จะทำได้
 • กรณีห้องพักไม่สามารถเข้าพักได้เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากความชำรุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ “ผู้เช่า” “ผู้ให้เช่า”สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพักตามความเหมาะสม

Photographic Content

 • รูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดในเวปไซด์เป็นทรัพย์สมบัติของบริษัท สเตย์กรุ๊ป จำกัด
 • รูปภาพทั้งหมดไม่ได้มีการแก้ไขหรือแต่งเติมจากสถานที่จริง
 • บริษัท สเตย์กรุ๊ป จำกัด ไม่สามารถถ่ายภาพให้ “ผู้เช่า” ได้เห็นทุกมุนมองภายในห้องได้ ดังนั้น “ผู้เช่า” ต้องพิจารณาตัดสินใจเช่าจากรูปภาพที่ปรากฏในเวปไซด์เท่านั้น

Privacy of individual

 • “ผู้เช่า” ต้องพึงตระหนักว่าสถานที่และห้องพักเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่พักอาศัย จึงต้องปฏิบัติตนตามกฏและระเบียบของที่พักอาศัยนั้น หาก “ผู้เช่า” ละเมิดกฎและระเบียบ “ผู้ให้เช่า”สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาเช่าและไม่คืนเงินค่าเช่า

Termination

 • หาก “ผู้เช่า” ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงทันที สัญญานี้อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทยและจะมีผลผูกพันเมื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อ